Postteološko kršćanstvo ili postkršćanstvo

ptkipk

Autor: dr. sc. Oliver Jurišić/http://www.vjeraidjela.com Prefiks post je danas vrlo česta riječ i moguće ju je susresti u velikom broju tekstova, knjiga, publikacija i osvrta. Prefiksom post nastoji se označiti neki poseban fenomen, pojava, događaj koji ima svoja vlastita obilježja u odnosu na prethodne i prošle događaje. Tako se, recimo, govori o postmodernizmu u odnosu na modernizam, postkolonijalizmu u odnosu na kolonijalizam, ili u […]