Biblija – Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Biblija – Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Slikovni rezultat za matthew - The Triumphal Entry

Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika 2govoreći: »Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni. 3Ako vam tko što rekne, recite: ‘Gospodinu trebaju’, i odmah će ih pustiti.«
4To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku:

5Recite kćeri Sionskoj:
Evo kralj ti tvoj dolazi,
krotak, jašuć na magarcu,
na magaretu, mladetu magaričinu.

6Učenici odu i učine kako im naredi Isus. 7Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. 8Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu. 9Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: »HosanaSinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!«
10Kad uđe u Jeruzalem, uskomešao se sav grad i govorio: »Tko je ovaj?« 11A mnoštvo odgovaraše: »To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.«

Mt 21, 1-11