UČIMO HRVATSKI – Ovog puta, obaveza, po koju cijenu?

Jezični savjet pripremila dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica./hkm.hr

Pitali ste nas je li bolje ovaj put ili ovoga putaobaveza ili obvezapo svaku cijenu ili pod svaku cijenu?

Počet ćemo od obaveze odnosno obveze. I jedan i drugi oblik su pravilni i potvrđeni u hrvatskom jezičnom korpusu, ali je u starijim hrvatskim rječnicima zastupljenija obveza. Riječ obveza nekada je bila više pravni termin (sjetimo se obveznika i obveznica), a obaveza širi pojam, češći u svakodnevnoj uporabi. Čitatelji srednjega i starijega naraštaja to dobro znaju. U novije se doba obveza počela sve više upotrebljavati i u svakodnevnom jeziku te je danas u prednosti nad obavezom. Od tih dviju imenica imamo tri pridjeva: obavezan, obvezan i obvezatan.

Što se tiče izraza ovoga puta odnosno ovaj put, u primjerima Novi prosvjed: ovog puta u Splitu ili ovaj put u Splitu, možemo reći da se oni razlikuju po padežu u kojem se njihove sastavnice pojavljuju, jedna je u genitivu, druga u akuzativu. Sa stajališta norme, oba su izraza pravilna. Isto vrijedi i za izraze ove godine, ovu godinu; jedan dan/ jednog dana, prošlog puta, prošli put itd.

Zadnji primjer je primjer frazema koji se vrlo često rabi, a razlika je u prijedlogu: po ili pod svaku cijenu. I ovdje vrijedi isto: moguće je upotrijebiti oba izraza. Naime, pretraga po korpusima i rječnicima pokazuje da se već duže u istom značenju pojavljuju oba frazema, što potvrđuje moja kolegica iz Instituta Ivana Matas Ivanković koja je o tome i pisala. Štoviše, unutar jednoga se rječnika pri definiranju drugih riječi čas rabi jedan čas drugi izraz pa se time upućuje na njihovu današnju istoznačnost.