Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham./hkm.hr

Jedna se pjevačka nagrada u Hrvatskoj zove Galeb, a nedavno rekoše da je naš poznati pjevač osvojio Srebrnog galeba. Nije to jedina jezično zanimljiva glazbena nagrada koja se dodjeljuje pred kamerama i koja zajedno sa svojom jezičnom pogrešnosti putuje u naše domove i tako se uvuče u naše jezične navike. Nedavno su glazbenici osvajali Crnog mačka, a još uvijek osvajaju Porina.

Nagrade bi se jezično pravilno dodijelili kada bi glazbenici osvojili Srebrni galeb ili Crni mačak ili Porin, a nikako Srebrnog galebaCrnog mačka ili Porina. Sustavna je pravilnost u našem jeziku da se u imenicama muškog roda razlikuje nominativ od akuzativa samo ako imenica znači što živo. Ako imenica znači što neživo, nominativ ostaje jednak akuzativu. Recimo, stoji čovjek, stoji vuk, stoji ključ, stoji bicikl. U genitivu će biti drugačije: nema čovjekavuka, nema ključa, nema bicikla, a u akuzativu je vidim čovjekavuka, ali vidim ključ, bicikl. Nećemo reći vidim ključa ili vidim bicikla jer ćemo to odmah prepoznati da je nepravilno.

Iako je u našim dijalektima, ali i u razgovornom jeziku, takva raspodjela padežnih oblika često narušena jer se izjednačuju genitiv i akuzativ za nešto neživo, književni jezik ne dopušta: vidim novog auta i tražim ključa i kupujem bicikla umjesto tražim ključ i kupujem bicikla. 

Istoj skupini pogrješaka pripada osvojio je Srebrnog galeba umjesto osvojio je Srebrni galeb. Ponekad imenica koja znači što živo može poslužiti kao ime čega neživoga. Tada nastane poteškoća u padežnom razlikovanju, a tada nastanu i pogrješke kao što su osvojiti Srebrnog galeba, Crnog mačka. U oba je primjera imenica koja znači živo, galeb i mačak, poslužila kao ime za neživo, kao ime za glazbenu nagradu. Ako neživo ima živo ime, ono i dalje ostaje neživo pa se u izboru padežnog oblika valja osloniti na pravilnost. Iako neživa nagrada ima živo ime, u nj je nominativ jednak akuzativu pa se može osvojiti Srebrni galeb i Crni mačak i Porin, jer su to nežive glazbene nagrade. A osvoji li se srebrnog galeba ili crnog mačka, osvojilo se živog galeba srebrne boje ili živog mačka crne boje. Tako bi se trebalo razlikovati kada bismo dosljedno slušali našu normu.