UČIMO HRVATSKI – Kaže li se ponovno ili ponovo?

Savjet pripremio doc. dr. sc. Marko Alerić./hkm.hr

Često čujem pitanje je li pravilno upotrijebiti prilog ponovno ili ponovo. I jedan i drugi prilog u hrvatskom su jeziku pravilni i oba su zabilježena u rječnicima. To znači da nije sporno da oba priloga u hrvatskom jeziku postoje i da su u njemu pravilna.

Ipak, značenje priloga ponovno različito je od značenja priloga ponovo pa je svaki prilog pravilno upotrebljavati samo u skladu s njegovim značenjem.

Ponovno 

U vezi je s pridjevom koji u muškom rodu glasi – ponovan, u ženskom rodu – ponovna, a u srednjem rodu – ponovno. Kako se prilozi najčešće tvore od srednjeg roda pridjeva, tako je i od pridjeva ponovan – prilog ponovno. Značenje priloga ponovno je: opet, ponovljeno.

Ponovo

Značenje priloga ponovo koji se piše bez slova n, u vezi je s riječima po i novo, a znači nanovo, iznova.

Kada želimo reći da smo nešto učinili opet, ponovljeno – upotrijebit ćemo prilog ponovno. Naprimjer, ponovno smo se susreli nakon mjesec dana, istraživanje smo morali ponovno provesti.

Kada želimo reći da smo nešto učinili nanovo, iznova – upotrijebit ćemo prilog ponovo. Naprimjer, nakon što nismo uspjeli – krenuli smo ponovoPonovo smo gradili ono što je bilo srušeno.