HKZ TROPLET

Na temelju cl. 12., 14. i cl. 18. Zakona o udrugama i zakladama („Službene novine Federacije BiH“ br. 45/02), Utemeljiteljska skupština udruge Hrvatska kulturna zajednica TROPLET, na svojoj sjednici održanoj u Mostaru, 19. ožujka 2009. godine donijela je

STATUT

HRVATSKE KULTURNE ZAJEDNICE

TROPLET

 

I – TEMELJNE ODREDBE

Članak 1

Statut HRVATSKE KULTURNE ZAJEDNICE TROPLET (u daljnjem tekstu Zajednica) jest najviši opći akt Zajednice kojim se reguliraju osobito: naziv, sjedište, pečat, amblem ili znak i područje na kojem djeluje Zajednica; zastupanje i predstavljanje Zajednice, djelatnost, svrhu i programske ciljeve Zajednice, uvjete i način učlanjenja u Zajednicu i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Zajednice; upravna tijela Zajednice, način njihova izbora, opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti; način stjecanja, korištenja i raspolaganja sredstvima; način donošenja odluke o prestanku rada Zajednice; javnost rada; način donošenja Statuta, izmjena i dopuna Statuta, kao i druga pitanja od interesa za rad Zajednice.

Rad u Zajednici organizira se na način kojim se osigurava najdjelotvornije obavljanje djelatnosti u Zajednici.

 

II – NAZIV, ZNACENJE, LOGO, SJEDIŠTE I ZAŠTITNIK HRVATSKE KULTURNE ZAJEDNICE TROPLET

Članak 2

Troplet je najstariji simbol koji izražava crkveni i narodni identitet hrvatskoga naroda. Tim tropletima ispleteni su i mnogi starohrvatski križevi koji su svjedoci i vjerodostojni tumaci o porijeklu, duhovnosti, moralnosti i kulturi hrvatskoga identiteta. Nadahnuti tim križnim tropletima i njihovom simbolikom, ovoj Zajednici dali smo naziv HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA TROPLET i za njezin simbol izabrali hrvatski troplet u obliku križa. Glavni slogan koji upotpunjuje logo Zajednice i koji ce usmjeravati sveukupno djelovanje njezinih članova jest: „Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“ (1 Iv 3,18).

Članak 3

Puni naziv Zajednice glasi: HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA TROPLET Skraćeni naziv Zajednice jest: HKZ TROPLET

Članak 4

Tropletni križ sa svoja četiri kraka predstavlja nam i označuje:

– četiri temeljna odnosa kroz koje se oblikuje čovjekov cjeloviti identitet: ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima, ljubav prema Domu i Domovini te ljubav prema općem dobru;

– četiri stožerne (moralne) kreposti kroz koje se ostvaruju naši odnosi i naš cjeloviti identitet: razboritost, pravednost, jakost (duše) i umjerenost;

– četiri dimenzije hrvatskoga identiteta: duhovnu, moralnu, nacionalnu i kulturalnu;

– četiri karakteristike (odlike) po kojima se prepoznaje vjerodostojnost i moralnost našega cjelovita identiteta, naših odnosa, naših načela i našega djelovanja: poniznost, požrtvovnost, zahvalnost i solidarnost.

Članak 5

Hrvatski križni troplet satkan je od tri pletera. Ova tri križno povezana pletera u jedan troplet, predstavljaju nam i simboliziraju:

– tri bogoslovne kreposti (dara) koje nas povezuju s Bogom i s ljudima, a koje su nam objavljene po Križu: vjera, nada i ljubav;

– tri moralna imperativa za očuvanje hrvatskoga identiteta: sloga, mir i jedinstvo;

– tri kulturna subjekta ili nositelja hrvatskog identiteta: hrvatski narod, obitelj i mladež kojima Zajednica želi posvetiti posebnu pozornost.

Članak 6

Zajednica je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna i nevladina udruga koja okuplja iskrene hrvatske domoljube iz BiH, Republike Hrvatske, iz drugih zemalja i iz iseljeništva, da se kroz Zajednicu bolje ujedine i sebedarno ugrade u bitak, žitak i boljitak hrvatskoga naroda, posebno u BiH.

Članak 7

Sjedište Zajednice nalazi se u Mostaru, u ulici Mile Budaka broj 115.

Članak 8

Zajednica djeluje na području grada Mostara, Hercegovacko-neretvanske županije/kantona i šire.

Članak 9

Zajednica se registrira kod nadležnog tijela uprave u Županiji, cime stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 10

Zajednica ima pečat okrugla oblika veličine 30 mm, s tropletnim križem u sredini, okolo tropletnog križa piše naziv Zajednice, a u sredini piše Mostar.

Pečati su numerirani.

Znak Zajednice jest tropletni križ jednakih krakova i oblika.

Članak 11

Zajednica može osnivati ogranke po općinskim središtima u BiH, u Republici Hrvatskoj, u zemljama gdje žive Hrvati i hrvatsko iseljeništvo.

Ogranci u BiH nemaju status pravne osobe.

Članak 12

Osnivačka skupština Zajednice održana je 19. ožujka 2009., na blagdan sv. Josipa koji je zaštitnik hrvatskoga naroda i Domovine (odlukom Hrvatskog sabora od 1687. godine).

Na taj ce se blagdan ubuduće održavati redovita godišnja, i svake treće godine, Izborna skupština te slaviti sveta Misa za članove Zajednice.

Svoju obljetnicu Zajednica ce obilježavati svake godine na ovaj blagdan raznim kulturnim događanjima za širu javnost.

III – CILJEVI I DJELATNOSTI HRVATSKE KULTURNE ZAJEDNICE TROPLET

Članak 13

Subjekt jednoga nacionalnog identiteta jest narod na svojoj zemlji i u svojoj državi, s potrebnim institucijama. Hrvatski narod u BiH nema sve ove pretpostavke, pa su tim više potrebne dobrovoljne udruge koje brane i promiču njegov cjeloviti identitet i njegova temeljna ljudska prava.

To je jedan od glavnih ciljeva osnutka Zajednice.

Članak 14

HKZ TROPLET svoje programske tropletne ciljeve podijelila je u tri pletera:

– Prvi pleter: DOM I DOMOVINA

– Drugi pleter: OBITELJ I LJUDSKO DOSTOJANSTVO

– Treći pleter: HRVATSKA MLADEŽ

Članak 15

Programski ciljevi Prvoga pletera – Dom i Domovina

HKZ TROPLET kao domoljubna i domovinska Zajednica:

radit ce na duhovnoj obnovi i moralnoj preobrazbi hrvatskoga naroda;

promicat ce kultno i kulturno dostojanstvo neradne nedjelje;

zauzimat ce se za slogu, mir i jedinstvo hrvatskoga naroda u BiH;

zajednički ce braniti temeljna ljudska i nacionalna prava hrvatskoga naroda u BiH;

čuvat ce svoja pradjedovska hrvatska ognjišta u BiH i razvijati pravedan i miran suživot s drugim narodima;

radit ce na boljem upoznavanju, istraživanju i očuvanju hrvatske kulturne baštine te na izgrađivanju spomeničke kulturne strukture;

promicat ce književnu i moralnu čistoću hrvatskoga jezika u medijima i govoru;

stvarat ce nove strukture vrijednosti kroz osnivanje pokreta i klubova unutar Zajednice;

– izdavat ce knjige i publikacije, organizirati kulturne priredbe, stručne skupove, predavanja i tribine te humanitarne akcije i druge zakonom dozvoljene načine djelovanja;

razvijat ce suradnju s institucijama i udrugama u BiH, u RH i u svijetu koje imaju srodne ciljeve.

Članak 16

Programski ciljevi Drugoga pletera – Obitelj i ljudsko dostojanstvo

HKZ TROPLET kao proobiteljska i pronatalitetna Zajednica:

radit ce na duhovno-moralnoj obnovi hrvatske katoličke obitelji i štititi njezino duhovnokulturno nasljeđe;

– poticat ce natalitet i odgajati supružnike za odgovorno roditeljstvo;

– učinkovito ce pomagati siromašne obitelji i obitelji s brojnom djecom;

– pomagat ce roditelje u cjelovitom odgoju i boljem obrazovanju djece;

– organizirat ce pokret roditelja unutar Zajednice za učinkovitije ostvarivanje roditeljskih prava i prava djece, u društvu i u odgojno-obrazovnim ustanovama;

– zauzimat ce se za očuvanje moralnog dostojanstva hrvatske katoličke žene i majke;

– branit ce dostojanstvo ljudske osobe od naravnog zaceca do prirodne smrti;

– surađivat ce s crkvenim i državnim odgojnim ustanovama;

– poticat ce i pomagati obiteljsko gospodarstvo.

Članak 17

Programski ciljevi Trećega pletera – Hrvatska mladež

HKZ TROPLET kao promladenacka i proživotna Zajednica:

– radit ce na duhovno-moralnom odgoju hrvatske katoličke mladeži;

– borit ce se protiv diktature relativizma i banalizma, koje urušavaju sve vrednote;

– proučavat ce i njegovati hrvatsku kulturnu baštinu te izgrađivati potrebne hrvatske spomeničko-kulturne projekte i programe;

– snažno ce poticati izvrsnost u naobrazbi hrvatske mladeži i stipendirati nadarene studente;

– surađivat ce s visoko-obrazovnim hrvatskim ustanovama u smislu bolje izobrazbe mladih;

– preventivno ce pomagati mlade u borbi protiv opasnih društvenih zala;

– osnivat ce razne pokrete i klubove unutar Zajednice te sinergički usmjeravati entuzijazam mladih za boljitak hrvatskoga naroda i općega dobra;

– organizirat ce tribine, predavanja, hodočašća, studijska putovanja i druge aktivnosti;

– surađivat ce s katoličkim župama i ustanovama te s udrugama mladih u BiH, RH i svijetu koje imaju iste ciljeve.

Članak 18

Postavljene ciljeve iz prethodna tri članka Zajednica ce ostvarivati tako što ce:

– poticati individualni rad svojih članova u skladu s programom rada;

– stručno obučavati svoje članstvo za rad na ostvarivanju programskih načela;

– poticati organizirane nastupe i akcije iz pojedinih pletera Zajednice;

– nuditi prikladne projekte i programe;

– baviti se izdavačkom djelatnošću;

– osnivati pokrete, klubove, zaklade, fondacije i tvrtke te poduzimati humanitarne akcije u skladu s postojecim zakonima;

– surađivati s tuzemnim i inozemnim organizacijama sličnoga tipa;

– poticati projekte ciji je cilj sukladan ciljevima Zajednice;

– poticati ostale aktivnosti kojima bi se ostvarili ciljevi Zajednice.

Članak 19

Programski ciljevi pretaču se u programske zadaće, čije pojedine projekte elaboriraju Povjerenstva, a na prijedlog Pleternika odobrava Upravni odbor Zajednice.

Važne dugoročne projekte treba odobriti Skupština Zajednice na svojim godišnjim ili izvanrednim susretima.

Članak 20

Prvi pleter ima sljedeća Povjerenstva: DOM I DOMOVINA

– Povjerenstvo za duhovnu obnovu i kulturu dijaloga

– Povjerenstvo za spomeničku baštinu i poduzetničke projekte

– Povjerenstvo za medije, kulturu i izdavaštvo

Drugi pleter ima sljedeća Povjerenstva: OBITELJ I LJUDSKO DOSTOJANSTVO

– Povjerenstvo za duhovno-moralnu obnovu obitelji

– Povjerenstvo za odgoj i obrazovanje djece

– Povjerenstvo za život i obitelj

Treci pleter ima sljedeća Povjerenstva: HRVATSKA MLADEŽ

– Povjerenstvo za cjeloviti odgoj mladih

– Povjerenstvo za naobrazbu i kulturno stvaralaštvo mladih

– Povjerenstvo za hodocašca i studijska putovanja

Članak 21

Pojedine Pletere vodi izabrana osoba koja se zove Pleternik, koji je, snagom svoje služe, ujedno dopredsjednik i član Upravnoga odbora HKZ TROPLET. Mandat Povjerenstvima traje tri godine. Na prijedlog Pleternika Upravni odbor HKZ TROPLET može formirati još koje povjerenstvo, posebno ako su u pitanju ozbiljniji projekti i programi, a čiji mandat ne mora trajati tri godine.

Članak 22

Za bolje ostvarivanje programskih ciljeva u pojedinim pleterima Pleternik treba, osim povjerenstva, osnovati potrebne pokrete i klubove koji su predviđeni Programom Zajednice, a koje odobrava Upravni odbor. Voditeljima pojedinih povjerenstava, pokreta i klubova mandat traje tri godine.

Članak 23

HKZ TROPLET ne može se koristiti u privatne, grupne, klanske, stranačke ili neke druge svrhe koje se protive svrsi, ciljevima i načelima Zajednice.

IV – UPRAVA I ČLANSTVO HKZ TROPLET

Članak 24

Provedbu kratkoročnih i srednjoročnih programa odobrava Upravni odbor, a dugoročne programe i projekte Upravni odbor treba predstaviti na godišnjoj Skupštini Zajednice koja ih

natpolovičnom većinom članova treba prihvatiti i odobriti za provođenje.

Članak 25

Upravna tijela Zajednice su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik i tri dopredsjednika
 3. Upravni odbor
 4. Nadzorni odbor

Članovi upravnih tijela Zajednice ne mogu biti one osobe koje vrše upravne dužnosti u političkim strankama, koje su kazneno kažnjavane ili ih bije loš glas.

Članak 26

Skupština je najviše tijelo Zajednice i nju cine svi njezini članovi.

Skupština može raditi i donositi pravovaljane odluke ako je u radu skupštine zastupljeno osobno ili preko punomoćnika, više od 50 % od ukupnoga broja njezinih članova.

Ukoliko kvorum iz prethodnog stavka ne bude ispunjen, početak rada skupštine odlaže se za 60 minuta, nakon čega skupštinski kvorum predstavlja broj glasova nazočnih odnosno zastupljenih članova Zajednice.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom, osim u slučaju iz članka 27 točka 1 i 9 Statuta, kada je za odluku potrebna kvalificirana većina od 67 % zastupljenih glasova.

Skupština se redovito održava svake godine, a svake treće godine održava se Izborna skupština.

Redovitu Skupštinu saziva Upravni odbor i njenim radom predsjedava Tropletnik, a u njegovu odsustvu jedan od Pleternika (prvi po redu).

Tropletnik je dužan Skupštini podnijeti izvješće o radu Zajednice.

Članak 27

Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte odredene Statutom;
 2. daje suglasnost na pravne radnje poduzete u postupku utemeljivanja Zajednice;
 3. bira i opoziva članove Upravnoga odbora;
 4. bira i opoziva članove Nadzornoga odbora;
 5. bira i opoziva Predsjednika i tri Dopredsjednika Zajednice;
 6. usvaja izvješća koja je pripremio Upravni odbor;
 7. usvaja izvješće Nadzornoga odbora;
 8. na prijedlog Upravnoga odbora usvaja provedbu dugoročnih programa i projekata;
 9. odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruge;
 10. odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog tijela Zajednice.

Članak 28

Skupština može razriješiti Upravni odbor, Predsjednika, Dopredsjednike te ostala tijela Zajednice, kao i sve članove tih tijela i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju povjerene obveze.

Ukoliko razrješava pojedine članove Upravnoga odbora, Skupština bira nove članove Upravnoga odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sustav birani.

Kao i za Upravni odbor, identičan model vrijedi i za sva ostala tijela Zajednice.

Članak 29

Član Upravnoga odbora ili drugog tijela Zajednice, može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obnašati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 30

Tropletnik je predsjednik Zajednice i mandat mu traje tri godine, uz mogućnost još jednog uzastopnog izbora na tu dužnost.

On predstavlja i zastupa Zajednicu i koordinira rad sva tri pletera. Tropletnik je istodobno i predsjednik Upravnog odbora i za svoj rad odgovara Skupštini čije je odluke dužan provoditi.

Može ga zastupati jedan od pleternika (dopredsjednika), zavisno o vrsti tematike i zaduženja.

U važnijim stvarima Tropletnik daje pleternicima pismenu punomoć.

Članak 31

Pleternik je predstojnik jednog pletera i snagom te službe ujedno je i dopredsjednik Zajednice.

Mandat mu traje tri godine.

Zajednica ima tri Pleternika.

Oni zamjenjuju Predsjednika u njegovu radu.

Prednost ima onaj Pleternik čijeg se pletera tiče dotična tema ili problematika.

Članak 32

Upravni odbor Zajednice ima devet članova, a to su: Tropletnik, tri Pleternika, te još pet osoba koje se izabiru od članova postojećih Povjerenstava iz sva tri Pletera.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova.

Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:

– saziva sjednicu Skupštine i predlaže dnevni red;

– priprema prijedloge odluka Skupštine i provodi odluke i zaključke Skupštine;

– priprema i predlaže nacrt i izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

– upravlja imovinom Zajednice;

– donosi odluku o osnivanju gospodarskih društava i ustanova;

– odlučuje o suradnji s drugim udrugama;

– daje prijedloge, inicijative i upute svim tijelima Zajednice;

– utvrđuje financijski plan poslovanja Zajednice;

– donosi Pravila rada Zajednice i opće akte iz svoje nadležnosti;

– odobrava srednjoročne i kratkoročne projekte i programe;

– ocjenjuje uspješnost rada i nadzire Povjerenstava, Pokrete, Klubove, projekte i programe Zajednice;

– donosi odluke o članstvu, isključenju iz članstva i utvrđuje evidenciju članstva Zajednice;

– dodjeljuje priznanja i nagrade zaslužnim članovima i dobročiniteljima Zajednice;

– imenuje Povjerenstva i Odbore potrebite za rad Zajednice;

– brine o izgradnji sveukupne infrastrukture Zajednice, o materijalnim, organizacijskim i stručnim pretpostavkama vođenja i razvoja Zajednice;

– podnosi godišnje izvješće o svome radu Skupštini Zajednice;

– imenuje Tajnika Zajednice;

– određuje visinu članarine za tekuću godinu;

– poduzima sve radnje određene pravilima Zajednice i obavlja sve druge poslove za koje nije mjerodavna Skupština ili druga tijela Zajednice.

Članak 33

Redovite sjednice Upravnoga odbora održavaju se dvomjesecno, po potrebi i češće, a saziva ih i njima predsjeda Tropletnik.

U slučaju spriječenosti Predsjednika, sjednicom Upravnoga odbora predsjedava jedan od Dopredsjednika, prvi po redu.

Predsjednik Upravnoga odbora dužan je sazvati sjednicu na zahtjev tri člana Upravnoga odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 34

Pismeni poziv za sjednicu Upravnoga odbora, u kojem su naznačeni mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i dnevni red sjednice, dostavlja se članovima Upravnoga odbora najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu, dostavljaju se materijali za svaku točku dnevnoga reda.

U hitnim slučajevima može se utvrditi i kraci rok od roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 35

Za održavanje sjednice Upravnoga odbora potreban je kvorum od dvije trećine ukupnog broja članova.

Sjednica se ne može održati ukoliko na istoj nije nazočan Predsjednik i najmanje jedan Dopredsjednik Upravnoga odbora, odnosno u slučaju izostanka Predsjednika, dva

Dopredsjednika Upravnoga odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Osobe koja nisu članovi Upravnoga odbora mogu nazočiti sjednici samo na temelju pismenog poziva predsjednika Upravnoga odbora.

Članak 36

Nadzorni odbor ima tri člana, a dužnost mu je nadzirati materijalno i financijsko poslovanje Upravnoga odbora, svih drugih tijela i pojedinaca Zajednice, o svome nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu i tijelo Zajednice čiji je rad nadziran.

Članovi Nadzornoga odbora mogu biti nazočni sjednicama Upravnoga odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnoga odbora ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Zajednice, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Zajednice.

Članovi Nadzornoga odbora biraju se na Izbornoj skupštini, na mandatno razdoblje od tri godine.

Članak 37

Tajnik Zajednice treba biti osoba s visokom stručnom spremom, a bira ga Upravni odbor na razdoblje od tri godine, uz mogućnost produljenja.

On vodi sve stručno-administrativne poslove, vodi knjigu članstva, priprema sjednice, izvješća, dokumente i tekstove odluka svih upravnih tijela Zajednice, te je ujedno i njezin glasnogovornik.

V – ČLANSTVO

Članak 38

Članom Zajednice postaje se ispunjavanjem pristupnice.

Član je dužan štititi ugled i interese Zajednice u skladu sa Statutom, pomagati njezinu djelatnost i redovito plaćati članarinu.

Odluku o članstvu i visini članarine donosi Upravni odbor.

Pravo glasa i pravo odlučivanja u Zajednici (u tekućoj godini) ima samo onaj član koji odgovorno ispunjava svoje članske i povjerene dužnosti te koji redovito placa članarinu.

Članak 39

Dužnost je članova Zajednice svojim ponašanjem i držanjem dostojno prezentirati Zajednicu i njene ciljeve, raditi na ostvarenju ciljeva Zajednice, izvršavati obveze koje su im povjerene, raditi na stručnom usavršavanju, čuvati čast i dostojanstvo Zajednice i članova, pridržavati se Statuta i pravila Zajednice.

Članak 40

Članstvo u Zajednici može biti redovito, počasno i potporno.

Članstvo prestaje dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine do kraja tekuće godine i isključenjem.

Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor.

Članak 41

Počasni članovi su osobe koje nisu redoviti članovi, a svojim radom i zauzimanjem doprinose ugledu i promicanju ciljeva i načela Zajednice.

Počasne članove imenuje Upravni odbor.

Počasni članovi mogu biti i strani državljani.

Počasnom članu uručuje se iskaznica počasnog člana.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu tijela Zajednice, ali bez prava glasa.

O počasnom članstvu vodi se evidencija.

Članak 42

Zajednica ima svoje podupiratelje.

Članom podupiratelja može biti pravna i fizička osoba koja programski i materijalno podupire Zajednicu.

Član podupiratelj ima pravo sudjelovati u radu tijela Zajednice, ali bez prava glasa.

Članovi podupiratelji imaju iskaznicu.

VI – SREDSTVA HKZ TROPLET

Članak 43

Zajednica stječe potrebna sredstva za rad iz članarine, priloga i poklona, legata, proračuna općine, županije, federacije i države, donacijama domaćih i inozemnih pravnih i fizičkih osoba te drugih izvora sukladno pozitivnim propisima.

Pomoć može biti, kako novčana sredstva, tako pokretna i nepokretna imovina te ostala sredstva.

Članak 44

Zajednica može, sukladno Zakonu, osnivati gospodarska društva i ustanove u svrhu boljeg promicanja svojih programskih načela i financiranja svojih projekata koji trebaju biti u službi tropletnih ciljeva i općega dobra.

VII – JAVNOST RADA

Članak 45

Rad Zajednice je javan.

Javnost o radu Zajednice osigurava se preko vlastitih medija i davanjem podataka o radu Zajednice predstavnicima sredstava javnog priopćavanja te redovitim i povremenim obavješćivanjem članstva o svim aktivnostima unutar Zajednice.

VIII – PRIJELAZNE I ZAKLJUCNE ODREDBE

Članak 46

Zajednica se utemeljuje na neodređeno vrijeme.

Članak 47

U slučaju prestanka djelovanja Zajednice, sva imovina (nekretnine i pokretnine) pripast će Mostarskoj biskupiji koja ce ih upotrijebiti kao fond za stipendiranje siromašnih daka i studenata.

Članak 48

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 49

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način kao i ovaj Statut.

Mostar, 19. ožujka 2009.

Broj: _______/09