Socijalni nauk Crkve u vremenu kriza

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Baloban/hkm.hr U središtu našega razmišljanja je tema “Socijalni nauk Crkve u vremenu kriza”. Vjerujem da ćemo se većina, ako ne i svi, složiti u jednome: živimo u vremenu velikih i nadasve različitih kriza s kojima se sve teže nosimo, i to kao građani i članovi hrvatskoga naroda, ali i kao kršćani, katolici i članovi […]

“Žensko pitanje” iz perspektive socijalnog nauka Crkve

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Socijalni nauk Crkve poznat je po svojim socijalnim dokumentima, primjerice socijalnim enciklikama u kojima se obrađuju različite teme koje se tiču aktualnih socijalnih problema i pitanja u danom povijesnom razdoblju te društvena dimenzija vjere. Do sada su, između ostalih, obrađene teme poput rada i radničkih prava, obnove društvenog poretka, […]

Jedno od najdubljih siromaštava koje čovjek može iskusiti

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Siromaštvo je jedna od središnjih tema socijalnog nauka Crkve od njegovih početaka. Upravo je „nezaslužena bijeda“ radništava i stanovništva jedan od direktnih povoda prve socijalne enciklike „Rerum novarum“ („Nove stvari“) iz 1891. godine.  U socijalnom se nauku Crkve tema siromaštva obrađuje u sklopu načela „povlaštene brige za siromašne“. Papa […]

Socijalni nauk Crkve prema papi Benediktu XVI.

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Bogat teološki doprinos pape Benedikta XVI., koji se osvješćuje u danima nakon njegove preminuća, obuhvaća i socijalni nauk Crkve. Možemo reći da je upravo taj papa Crkvi našeg vremena podario aktualno objašnjenje ili definiciju socijalnog nauka Crkve. Prema papi Benediktu XVI. socijalni je nauk Crkve: „ljubav u istini u […]

Mir kao vrjednota koja je bitna za život ljudske zajednice

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Gordan Črpić / HKM Ovaj je svijet umoran. Taj umor najsnažnije dolazi do izražaja u napetostima koje se događaju među ljudima i narodima a plod su dubokog unutarnjeg nezadovoljstva i nemira koji kulminiraju u nasilju i strahoti rata. Stoga je mir vrednota koja je bitna za život ljudske zajednice. Kompendij socijalnog nauka […]

Dostojanstvo siromaha – jedna od izazovnijih istina današnje Crkve

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Dubravka Petrović Štefanac/hkm.hr Čovjek kao socijalno biće živi u društvu. Punina njegova razvoja i ostvarenja ovise najvećim dijelom o kakvoći društvenoga života, o odnosima pravde, pravednosti i istine. Društvo treba težiti da čovjek živi u ljudskijim uvjetima, da se poštuju njegova prava i slobode te promiče njegovo dostojanstvo. To su, naime, […]

Crkva i globalna ekonomija

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Stjepan Brebrić/hkm.hr U svojemu odnosu prema društvu Crkva se ravna inkarnacijskom logikom, posvijestivši sebi na Drugome vatikanskom koncilu da je ona „sakrament ili znak i oruđe najtješnijeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda“ (LG 1). Ona je, slijedom te logike, susretište Isusa Krista i ljudske povijesti otajstveno stvarno i […]

Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Papa Ivan Pavao II. je u svojoj socijalnoj enciklici Centesimus annus 1991. godine istaknuo da „socijalni nauk Crkve sam po sebi posjeduje vrijednost instrumenta evangelizacije“ (CA, 54). Kao instrument, socijalni nauk Crkve, dakle, sudjeluje u djelu evangelizacije za koje je papa Pavao VI. još 1975. godine u svom apostolskom nagovoru Evangelii nuntiandi naglasio […]

Bogatstvo i siromaštvo iz perspektive socijalnog nauka Crkve

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Živimo u svijetu naglašenog materijalizma u kojem se ljudska stvarnost i egzistencija često reduciraju na materijalno imanje stvari bilo malih bilo velikih. I dok socijalni nauk Crkve jasno prepoznaje čovjekove materijalne potrebe koje treba zadovoljiti i za njihovo se pravedno ispunjenje zalaže, osobito u ovim vremenima krize kada mnogi […]

Socijalni nauk Crkve kao nadahnuće i orijentir za djelovanje

BLAGO SOCIJALNOG NAUKA CRKVE Marijana Kompes/hkm.hr Socijalni nauk Crkve ukazuje na činjenicu kako život često donosi situacije u kojima možemo izabrati između nekoliko mogućnosti djelovanja kako kao pojedinci na individualnoj razini tako i na strukturalnoj razini. U takvoj situaciji bila je i jedna udovica o kojoj svjedoči Stari Zavjet u Prvoj Knjizi o Kraljevima 17, […]